ARF’s regioner
ARF's kredse
Arkivet

ARF Multimedier udtaler

Når politikerne har besluttet, at tilskud til erhvervslivet (afskaffelse af erhvervslicensen) skal finansiere af medielicensbetalerne, så vil virkeligheden nødvendigvis være, betydelige nedskæringer hos DR.
Og det kan kun betyde ringere public service til os alle.
Vi ved ikke hvad politikerne har tænkt, men en vækstpakke skulle jo betyde vækst. Det vil sige flere i arbejdspladser, men nu vågner vi alle op til en virkelighed, der siger store fyrings runder i public service tv stationerne (DR og de regionale tv2 stationer).
Citat fra medieaftalen
DR skal videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af public service, der via TV, radio, internet, og andre relevante platforme sikre befolkningen et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, debat, undervisning i form af uddannelse og læring, kunst og underholdning
ARF-Multimedier er overbeviste om at DR skal satse på at være på alle elektroniske platforme, og den udvikling går så hurtig, at det koster mange penge, at øge den indsats, og det må politikerne have vidst, da de indgik medieaftalen.
ARF-Multimedier ser derfor med stor bekymring på den udvikling der er sat i gang med de massive besparelser og nedskæringer, der foretages i DR og de regionale TV2 stationer. Vi vil holde nøje øje med forringelser i public service udbuddet, og fastholde politikerne på kravet om DR som en førende udbyder af public service på relevante platforme, til gavn for medielicensbetalerne.

Kommentarer til medieaftalen.

DR og de regionale tv2 stationer skal spare, mens licenskronerne ruller til de private medier.

Positivt at der er tale om et bredt forlig, så det holder 4 år – det er med til at skabe stabilitet og arbejdsro.
Kultur ministeriet skal nedsætte et sagkyndigt udvalg om public service -mediernes rolle i fremtiden.
Her forventer vi, af lytter og seerorganisationerne vil blive inviteret med, så det ikke bare er endnu et ekspertudvalg der skal afgøre hvad der er public service og hvilken rolle public service medierne skal spille i fremtiden.

DR skal videreudvikle – der stilles store nye krav – men der skæres ned på trods af, at licensen er til stede – men den bruges bare til andre formål.
En effektivisering på 2 % kan meget let, ende i en nedskæring på 2 %, og det er ikke det samme, som vi forstår en effektivisering, så skal der produceres den samme mængde udsendelser for færre kroner.
Vi er meget kritiske over for en udhuling af de medielicens kroner, som DR får bevilget hvert år, da DR er den eneste store garant for public service i Danmark.

Hvorfor skal DR udlægge 300 mio. kr. til privat produktions virksomheder, det betyder vi alle via vores licenskroner skal støtte private virksomheder.

Det undre os når der skal spares i DR og på de regionale TV2 stationer, at der så kan blive råd til at tilføre public service puljen 35 mio. kr. årligt som støtte til kommercielle tv kanaler.

De regionale tv.2 stationer, skal styrke dækningen af kulturlivet i regionen, men for mindre licens midler

Hvorfor har man ikke i forligskredsen taget stilling til frit valg af betalings kanaler, det vil sige at vi som forbrugerne, stadig skal betale for tv kanaler, vi ikke ønsker, det er det samme som at give de kommercielle tv kanal udbydere frit spil, og samtidig støtte dem med midler fra public service puljen.

Filmstøtten bør overføres til kulturbudgettet og ikke tages af medielicensen.

Kan tv2 Danmark A/S nu bare fastsætte prisen, for hovedkanalen, og så orientere forligspartierne om det?

Vi er tilfredse med at høringen over ps-redegørelserne giver lytter- og seerorganisationerne muligheder for at give input til Radio- og tv-nævnets overvejelser om godskendelse af PS-rapporterne. I fortsættelse af denne åbning, forventer SLS, at også udkast til DR og TV2 regionernes kommende public service-kontrakter, som skal følge op på medieaftalen, bliver sendt i høring. Det er afgørende for forståelsen omkring public service, at der er en åben dialog med lytter- og seerbevægelsen både om opgavernes formulering og bedømmelsen af deres opfyldelse.

Folkemødet Bornholm

folkemødet 004folkemødet 002Vi var på folkemødet, og deltog i mange debatter om public service, og hvad public service er og fylder DR og TV2 for meget.Vi gjorde opmærksom på ARF Multimediers holdninger.

Presse meddelelse

Pressemeddelelse

Danske medier og producentforeningen skal ikke stå uimodsagt, når de i en kronik i Jyllandsposten fremfører at bare man indsnævrer DR og de regionale tv2 stationers rammer på de elektroniske platforme, så kommer alle andre danske medier ud af deres krise. Det tror vi ikke på i ARF Multimedier.

Vi tror på, at netop public service stationerne sikrer at danskerne får den mangfoldighed og objektive nyheds og kulturformidling, som vi alle betaler til via vores medielicens, og som også betyder at vi kan se og læse nyheder, når vi selv vil, og det passer ind i vores liv.

Hvis DR og de regionale tv2 stationer skal nå ud til alle i dette land, også de unge, så er det bydende nødvendigt, at de er på alle elektroniske platforme og udvikler sig med den tid vi lever i.

Vi tror på, at producentforeningen og Danske medier skal kravle ud fra det hjørne, de befinder sig i og indgå i en dialog med public service stationerne og i fælles skab bruge energi på, hvordan vi får sikret, at også de unge får nyheder andre steder fra end google, facebook og Youtube, eller hvad de nu hedder alle sammen.

Vi tror på, at et styrket public service udbud er godt for os alle i dette land, og vi forventer at vores folkevalgte på Christiansborg vil sikre det med den nye medieaftale.

ARF-Multimedier
Lea Rosfort
Formand

Medie forhandlingerne

Presse meddelelse

Lige nu foregår, de forberedende øvelser til medieforhandlingerne om en ny medieaftale fra 2015, som skal bestemme hvad og hvordan vores medielicens skal bruges
ARF Multimedier mener at det er et must, at politikkerne ved denne medieaftale genindfører must carry til alle medielicens finansiere kanaler.
Lige nu er det sådan hos flere tv udbydere, skal man op på den store TV pakke for at kunne se alle DRs kanaler og de regionale tv2 kanaler.
Et vigtigt emne er også abonnement ordningen på TV2s hovedkanal, den blev indført for at sikre TV2 overlevelse, men under stærke protester fra ARF Multimedier.
Det er vigtigt at der i medieaftalen politisk bliver fastholdt et pris niveau som nu, TV2 skal ikke bruge abonnements, ordningen som penge maskine.
Hele medielicens betalingen, skal udvikles til en mere solidarisk model.

Jeg uddyber gerne vores synspunkter.
Lea Rosfort
Landsformand
Info@arf.dk eller 3379 1230/ 2285 9388

Medielicens

Pressemeddelelse
Medielicens

ARF-Multimedier mener, at det er vigtigt for et lille sprogområde som vores, at vi har en stærk public service radio og TV virksomhed, som formidler nyheder, information, kultur og historie på vores sprog, så vi alle har mulighed for at deltage aktivt i det omkringliggende samfund.
Vi mener, at DR og de regionale tv2 stationer skal være på alle de elektroniske platforme, så vi kan se tv og læse nyheder, når vi vil.

Når den skrevne presse hele tiden arbejder for at indskrænke DR’s muligheder for at være på alle platforme og forsøger at fortælle, at DR forvrider konkurrencen ved at levere gratis nyheder på nettet, så er det ikke rigtigt. Vi betaler alle til nyhederne på nettet via vores medielicens.
Public service skal være en bred vifte af nyheder, underholdning, kultur og informationer, og det betyder, at der er noget, vi kan lide at se og høre, andet er os ligegyldig, men hvem skal bestemme, hvad der er vigtigt for den enkelte, ikke DRs bestyrelse eller de kommercielle Tv udbydere. Eller politikkerne. Nej public service skal være for alle.
DR’s opgave er at ramme os alle, derfor betaler vi alle medielicens.
Der bliver sagt, licensen er for høj!
Det kan da nemt løses! Der er bare at tage det ud af medielicensen, som ikke vedrører DR eller de regionale TV2 virksomheder.
Hvorfor skal vi betale til en public service pulje, som giver støtte til de kommercielle tv kanaler. De får deres penge, når vi køber deres kanaler, hvis de laver noget godt TV.
ARF-Multimedier
Lea Rosfort
Formand
Træffes på info@arf.dk eller 3379 1230 /2285 9388

Folkemødet Bornholm

ARF var på besøg i menings ministeriet ved folkemødet på Bornholm.Menings m

Samarbejdsforum for danske lytter-og seerorganistationer

Pressemeddelelse
Lyttere og seere protesterer mod sammenlægning og kommercialisering af regionale radio- og tv-stationer

Medieforskere foreslår, at regionale radio- og tv-stationer slås sammen til regionale mediehuse og udbydes i koncession til dagblade, der skal drive stationerne på markedsmæssige vilkår.
Den idé må Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer (SLS) tage kraftigt afstand fra. Selv om de tre forskere foreslår, at de nye regionale superstationer lægges ind under DR og dermed public service forpligtelsen, tror vi i SLS ikke på, at man på markedsvilkår kan sikre den bredde og alsidighed som public service kontrakten kræver.
De tre forskere er professor Frands Mortensen, fhv. lektor Preben Sepstrup og tidligere direktør for Mediesekretariatet og forskningschef i DR, Erik Nordahl Svendsen. SLS består af KLF, Kirke & Medier, Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund, Katolsk Medieforum og EU-modstandernes Lytter- og Seerforening.
SLS ser forslaget om regionale superstationer på markedsvilkår som en indsnævring af public service til danske lyttere og seere. Nyheder og oplysning skal være objektive og troværdige, og den opgave, tror de fire organisationer bag SLS ikke, kommercielle radio- og tv-stationer kan løse.
SLS må derfor protestere kraftigt mod forslaget fra de tre medieforskere. De regionale radio- og tv-stationer er en del af danskernes aftale med valgte politikere. Stationernes finansieres fortrinsvis gennem licens – også nyhederne. Ingen skal tjene penge på det. Derved sikres både objektivitet og alsidighed i programmerne.
Har du spørgsmål eller vil have uddybet denne udtagelse kontakt.

Formand
Lea Rosfort
22859388
info@arf.dk

DR skal vide når vi mener noget.

Seernes redaktør
Jacob Mollerup
DR Byen

Vedr. DR-Nyhederne 15/2 2013
Indslag vedr. SU
DR havde i nyhedsudsendelsen kl. 21:00 et indslag vedr. SU-støtten til unge studerende.
Vi finder ikke, at indslaget havde den lødighed og upartiskhed som bør kendetegne DR’s nyhedsudsen- delser.
SU-støtten blev i hele udsendelsen betegnet som ”Cafe-penge”, fulgt op med ølglas og drikkende unge mennesker på værtshus.
Som public service medie, må det være DR’s opgave, at dække nyhederne /emnerne på en objektiv måde, og ikke som i udsendelsen hvor hjemmeboende studerendes SU respektløs blev betegnet ensidigt som Cafe-penge og anvendt til druk.
Vi føler, at DR gik visse politikeres ærinde i bestræbelserne for at nedskære/afskaffe SU støtten til visse grupper af unge, ved at foretage den meget ensidige vinkling.
For mange unges mulighed for at videreuddanne sig, er SUen et motiverende tilskud sammen med evt. øvrige indtægter, til den studerendes underhold.
Vi hører gerne dine/DR’s kommentarer til vore synspunkter vedr. det nævnte indslag.

Med venlig hilsen

Peter C. Madsen