ARF’s regioner
ARF's kredse
Arkivet

ÅRSMØDE 2013

 foto årsmødet

PÅ en dejlig sensommerdag den 28.september 2013 var der mødt 105 aktive ARF-Multimedie folk op til at debattere fortid og fremtid.

Medie forhandlingerne

Presse meddelelse

Lige nu foregår, de forberedende øvelser til medieforhandlingerne om en ny medieaftale fra 2015, som skal bestemme hvad og hvordan vores medielicens skal bruges
ARF Multimedier mener at det er et must, at politikkerne ved denne medieaftale genindfører must carry til alle medielicens finansiere kanaler.
Lige nu er det sådan hos flere tv udbydere, skal man op på den store TV pakke for at kunne se alle DRs kanaler og de regionale tv2 kanaler.
Et vigtigt emne er også abonnement ordningen på TV2s hovedkanal, den blev indført for at sikre TV2 overlevelse, men under stærke protester fra ARF Multimedier.
Det er vigtigt at der i medieaftalen politisk bliver fastholdt et pris niveau som nu, TV2 skal ikke bruge abonnements, ordningen som penge maskine.
Hele medielicens betalingen, skal udvikles til en mere solidarisk model.

Jeg uddyber gerne vores synspunkter.
Lea Rosfort
Landsformand
Info@arf.dk eller 3379 1230/ 2285 9388

Medielicens

Pressemeddelelse
Medielicens

ARF-Multimedier mener, at det er vigtigt for et lille sprogområde som vores, at vi har en stærk public service radio og TV virksomhed, som formidler nyheder, information, kultur og historie på vores sprog, så vi alle har mulighed for at deltage aktivt i det omkringliggende samfund.
Vi mener, at DR og de regionale tv2 stationer skal være på alle de elektroniske platforme, så vi kan se tv og læse nyheder, når vi vil.

Når den skrevne presse hele tiden arbejder for at indskrænke DR’s muligheder for at være på alle platforme og forsøger at fortælle, at DR forvrider konkurrencen ved at levere gratis nyheder på nettet, så er det ikke rigtigt. Vi betaler alle til nyhederne på nettet via vores medielicens.
Public service skal være en bred vifte af nyheder, underholdning, kultur og informationer, og det betyder, at der er noget, vi kan lide at se og høre, andet er os ligegyldig, men hvem skal bestemme, hvad der er vigtigt for den enkelte, ikke DRs bestyrelse eller de kommercielle Tv udbydere. Eller politikkerne. Nej public service skal være for alle.
DR’s opgave er at ramme os alle, derfor betaler vi alle medielicens.
Der bliver sagt, licensen er for høj!
Det kan da nemt løses! Der er bare at tage det ud af medielicensen, som ikke vedrører DR eller de regionale TV2 virksomheder.
Hvorfor skal vi betale til en public service pulje, som giver støtte til de kommercielle tv kanaler. De får deres penge, når vi køber deres kanaler, hvis de laver noget godt TV.
ARF-Multimedier
Lea Rosfort
Formand
Træffes på info@arf.dk eller 3379 1230 /2285 9388

Vi er tilbage i arbejdstøjet

Sommeren har i medierne indeholdt både gamle og ny udsendelser,
DR har været på besøg flere steder i Danmark, med forskellige slags udsendelser, dejligt, at DR er ved at udvikle sig til at være hele Danmarks radio og tv medie.
Nu skal politikkerne også til at vende tilbage til arbejdet, så Danmark kan arbejde sig viderer ud af krisens stærke favntag.

Så velkommen tilbage til arbejdet.

Folkemødet Bornholm

ARF var på besøg i menings ministeriet ved folkemødet på Bornholm.Menings m

Samarbejdsforum for danske lytter-og seerorganistationer

Pressemeddelelse
Lyttere og seere protesterer mod sammenlægning og kommercialisering af regionale radio- og tv-stationer

Medieforskere foreslår, at regionale radio- og tv-stationer slås sammen til regionale mediehuse og udbydes i koncession til dagblade, der skal drive stationerne på markedsmæssige vilkår.
Den idé må Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer (SLS) tage kraftigt afstand fra. Selv om de tre forskere foreslår, at de nye regionale superstationer lægges ind under DR og dermed public service forpligtelsen, tror vi i SLS ikke på, at man på markedsvilkår kan sikre den bredde og alsidighed som public service kontrakten kræver.
De tre forskere er professor Frands Mortensen, fhv. lektor Preben Sepstrup og tidligere direktør for Mediesekretariatet og forskningschef i DR, Erik Nordahl Svendsen. SLS består af KLF, Kirke & Medier, Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund, Katolsk Medieforum og EU-modstandernes Lytter- og Seerforening.
SLS ser forslaget om regionale superstationer på markedsvilkår som en indsnævring af public service til danske lyttere og seere. Nyheder og oplysning skal være objektive og troværdige, og den opgave, tror de fire organisationer bag SLS ikke, kommercielle radio- og tv-stationer kan løse.
SLS må derfor protestere kraftigt mod forslaget fra de tre medieforskere. De regionale radio- og tv-stationer er en del af danskernes aftale med valgte politikere. Stationernes finansieres fortrinsvis gennem licens – også nyhederne. Ingen skal tjene penge på det. Derved sikres både objektivitet og alsidighed i programmerne.
Har du spørgsmål eller vil have uddybet denne udtagelse kontakt.

Formand
Lea Rosfort
22859388
info@arf.dk

DR skal vide når vi mener noget.

Seernes redaktør
Jacob Mollerup
DR Byen

Vedr. DR-Nyhederne 15/2 2013
Indslag vedr. SU
DR havde i nyhedsudsendelsen kl. 21:00 et indslag vedr. SU-støtten til unge studerende.
Vi finder ikke, at indslaget havde den lødighed og upartiskhed som bør kendetegne DR’s nyhedsudsen- delser.
SU-støtten blev i hele udsendelsen betegnet som ”Cafe-penge”, fulgt op med ølglas og drikkende unge mennesker på værtshus.
Som public service medie, må det være DR’s opgave, at dække nyhederne /emnerne på en objektiv måde, og ikke som i udsendelsen hvor hjemmeboende studerendes SU respektløs blev betegnet ensidigt som Cafe-penge og anvendt til druk.
Vi føler, at DR gik visse politikeres ærinde i bestræbelserne for at nedskære/afskaffe SU støtten til visse grupper af unge, ved at foretage den meget ensidige vinkling.
For mange unges mulighed for at videreuddanne sig, er SUen et motiverende tilskud sammen med evt. øvrige indtægter, til den studerendes underhold.
Vi hører gerne dine/DR’s kommentarer til vore synspunkter vedr. det nævnte indslag.

Med venlig hilsen

Peter C. Madsen

Onsdag den 14 november 2012 holdt TV2 en public service høring på nettet.

TV2 mener at det er form som man i fremtiden nok vil bruge i sin kontakt med seerne, men medgiver at der nok mangler lidt liv fra rigtige mennesker i rummet, hvor høringen foregik, men der blive set på hvordan man kan udvikle konceptet. Der var henvendelser fra flere forskellige steder i landet.
Se høringen klik her

Årsmøde 2012 i Korsør

foto: Preben Sørensen

En levende organisation

af Preben Sørensen

-Vi står overfor store beslutninger i ARF, hvor vores forbund har nogle mega udfordringer på grund af medlemstilbagegangen – der skal gøres noget nu. Her på årsmødet er der endnu engang forslag til strukturændringer. Jeg har nu oplevet 6 år med strukturændringer, uden det har givet eet nyt medlem, selvom det er klart at en levende organisation skal altid være åben for udvikling og ændringer. Vores formål er at arbejde med public service på mange niveauer, og det der kendetegner en levende organisation er, at vi prøver at gøre tingene på en anden måde end vi plejer.
-Nogle af de tiltag, som jeg ser vi skal gøre nu er, at forbundsledelsen forsøger at stable nogle åbne regionsmøder på benene for at møde medlemmerne, og forklare vores politik og vores arbejde, så den enkelt kan se vigtigheden -af forbundets virksomhed.
Vi skal skabe synlighed i arbejdet, og det kræver at vi fra forbundet kommer ud til de regionale samfund, hvor nogen må sørge for det praktiske, mens forbundet vil tage sig af økonomien, sagde forbundsformanden, som takkede bestyrelse og hovedbestyrelse for godt samarbejde det forløbne år.

Behov for nye medlemmer
I debatten om formandens berening ved ARF – årsmødet var et gennemgående træk: Behovet for flere og gerne unge medlemmer samt for at benytte nye medier som Facebook i indsatsen herfor. Både Lasse Roesen, Grenå, Marcel Maxen, Roskilde, og Åse Jespersen, Kolding, berørte disse problemer, og Preben Sørensen, Sønderborg, understregede, at både forsikringstanken og mediepolitikken er vigtig for at bevare -og gerne forøge medlemstallet.

Lindy Nymark Christensen, Næstved, sagde at det er vigtigt med ARF-repræsentanter med holdninger samt med gode lokale arrangementer.

Aage Hansen, Århus, ønskede en større indsats af en bredere kreds på landsplan. Han understregede behovet for et centralt medlemsregister af organisatoriske årsager.

Jes Hansen, Vordingborg, omtalte arbejdet i Radio- og TV-nævnet og stillede pørgsmål om ROJ -sagens behandling, som det kommende nævnsmedlem, Peter C. Madsen, Kolding, besvarede.

Hans Jørgen Albeck, Hundested, opfordrede til at lade de unge komme til lokalt i klubberne og oplyste, at der nu var nedsat et 3-mands teknikudvalg til støtte for forbundet i sådanne spørgsmål.

Kai Madsen, Korsør, håbede på større interesse i DSU for ARF’s virke fremover og opfordrede til at benytte Facebook til debat om bl.a. de kommende ændringer af DR’s kanalstruktur.

Landsformand Lea Rosfort hilste indlæg og forslag velkommen og lovede fremover at informere om indlæg ved dialogmøderne med DR- og TV’s ledelser. Hun oplevede en højredrejning af mediernes dækning af politikken bl.a. dette års S-kongres og vil gerne bruge Facebook i højere grad, men det er både tidsrøvende og krævende.
Formandsberetningen blev eenstemmigt godkendt.

Livlig debat om fremtidig struktur
Og ny honorar-betaling til forbundet vedtaget
Ved ARF -årsmødet i Korsør forelå tre indkomne forslag, der medførte en livlig debat – først og fremmest om procedurer – så de to dirigenter, Kurt Børgesen, København, og Thorkild Bertelsen, Kolding, havde nok at gøre.

Foto: Preben Sørensen
Et forslag fra kreds 17, Midtjylland, blev efter en afstemning henvist til videre drøftelse næste år. Forslaget indebar bl.a. afholdelse af et forårsmøde med en bredere kreds af deltagere samt nedsættelse af en række arbejdsgrupper. Lasse Roesen, Grenå, motiverede forslaget med at få flere aktivt med i ARF’s opgaver på landsplan. Et tidligere forslag om at droppe hovedbestyrelses-møderne til fordel herfor var forinden trukket tilbage.

De sjællandske kredse havde foreslået en tilføjelse til forbundsvedtæg-terne, hvorefter enhver som gennem sit medlemskab af ARF er valgt til poster, der udløser honorarer el. lign., indbetaler 2 % af det udbetalte beløb før skat, til forbundet. Forslagsstillerne havde tidligere foreslået 4 %, men dette blev nedstemt af et flertal af årsmødedeltagerne. Efterfølgende blev 2 % -forslaget vedtaget af forsamlingen med det nødvendige flertal i henhold til forbundsvedtægterne.

Slutteligt forelagde Lea Rosfort på bestyrelsens vegne, et forslag om, at der skal arbejdes på at oprette en form for støtteforening/forbundsklub med direkte medlemmer af forbundet, og forslaget blev eenstemmigt vedtaget. Forslaget blev bl.a. motiveret med, at noget sådant kan være med til at begrænse medlemstilbagegangen ved klubsammenlægninger. Der skal nu frem til næste årsmøde arbejdes videre med detaljerne ved en sådan nyordning.

DR kanalen der forsvandt

Det blev Berlingske People A/S der fik den fjerde FM kanal, så nu skal danske licens betalere i en otteårige periode betale 745,56 mio. kr. til en privat public sevice kanal uden at få den mindste indflydelse på hvordan og om de overholder public service kontrakten. Den nye radio kanal kommer til at hedde 24syv.

I ARF-Multimedier mener vi, at hele denne proces om at fjerne, en i øvrigt velfungerende kanal fra DR, er et nyt felttog fra de borgelige partiers angreb på alt der fungere  i den offentlige sektor, bare skal privatiseres.

Vil du læse Radio- og tv-nævnets godkendelser her? KLIK, se under nyheder.